תקנון ותנאי שימוש באתר וילות היוקרה

15 нояб. 2015 г.
כללי
אתר "וילות היוקרה" www.hayokra.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המציג מידע ופרסומים שונים ובין היתר של מתחמי אירוח ונופש, וכן תכנים שמפורסמים על ידי משתמשים באתר (להלן: "התכנים" ו/או "המידע").
האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת וילות היוקרה בע"מ ח.פ. 515218428 מרחוב העליה 75 נהריה (להלן: "החברה").
תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה והאתר לבין המשתמשים באתר, והוא משמש כהסכם בין צדדים אלה. הכניסה לאתר ו/או שימוש בו כפופים לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה, ועל המשתמש לעיין בתקנון זה ולעקוב אחר השינויים בו מעת לעת.
מטעמי נוחות מנוסח הסכם זה בלשון זכר והוא מתייחס גם לנשים.
השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
המשתמש באתר מאשר כי הוא קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לתנאים ולהוראות הכתובים בו, וכי לא תהא לו כל טענה כנגד האתר ו/או החברה בגין שימוש באתר ו/או בגין שימוש בשירותים, במתקנים ובאתרים מפורסמים באתר בהתאם לתנאי התקנון. במידה והמשתמש אינו מסכים לאמור בתקנון אזי מתבקש המשתמש שלא לעשות שימוש באתר.
בכל מחלוקת יהוו הרישומים המצויים בחברה בקשר לפעולות המתבצעות דרך האתר כראיה לנכונות הפעולות.
לחברה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, וזאת מבלי להודיע על כך, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר.
לחברה הזכות לחסום גישת משתמשים לאתר בכל מקרה בו תסבור כי המשתמש עבר על הוראות תקנות ותנאי שימוש אלו ו/או על הוראות הדין ואו מכל סיבה אחרת.
המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מנהליה ו/או נציגיה ו/או עובדיה בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו להם עקב הפרתו של המשתמש את תנאי השימוש והתקנון באתר ו/או כל הוראת דין.
החברה ו/או מי ממנהליה ובעליה ו/או עובדיה לא יישאו באחריות כלשהי ו/או בחבות לנזקים שעשויים להיגרם לציוד המחשב של המשתמש כתוצאה משימוש באתר זה, לרבות בגין וירוסים, תוכנות ריגול וכיוצ"ב.
החברה מפעילה עמוד פייסבוק בכתובת: https://www.facebook.com/Hayokra. האמור בתקנון זה חל גם לגבי משתמשי עמוד הפייסבוק של החברה
אחריות בנוגע לפרסומים ולתכנים המוצגים באתר
באתר מוצג מידע אודות עסקיהם ושירותיהם של בעלי מתחמי נופש, וילות, צימרים, מסעדות, אטרקציות וספקי שירותים שונים (להלן: "מציע השירות").
בכל מקרה, אין לראות במידע המוצג באתר כהמלצה מצד החברה ו/או האתר.
כל המידע המפורסם באתר, לרבות תמונות, מחירים, תיאור השירות או המוצר, תנאי התקשרות עם מציע השירות, תפוסה, תנאי ביטול הזמנות וכיו"ב נמסר לחברה על ידי מציע השירות, והוא על אחריותו של מציע השירות בלבד.
לחברה לא תהיה כל אחריות לגבי אמיתות ו/או דיוק המידע המוצג באתר, או לגבי התמונות המוצגות ו/או לגבי טעויות בתכנים ועל המשתמש האחריות לבדוק את המידע ולאמתו טרם התקשרות עם מציע השירות.
תמונות וסרטונים של המוצרים ו/או השירותים באתר הינן להמחשה בלבד, ומצולמות מזוויות צילום מוגבלות בלבד. התמונות והסרטונים הועברו לאתר על יד מציע השירות כפי שהן (AS IS) תוך הסתמכות על מציע השירות בדבר אמתותן והאופן שבו הן משקפות את השירות המוצע, הן על אחריות מציע השירות בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר ו/או החברה. החברה לא תישא בכל אחריות להבדלים בין התמונות לבין השירות המוצע בפועל.
המחירים והמבצעים המוצגים באתר מעודכנים על ידי מציעי השירות, ולחברה ולאתר אין כל אחריות לגבי המחירים והמבצעים המוצעים.
המשתמש מסכים כי לא יעלה כל טענה, דרישה, תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה, בעליה או עובדיה בקשר לתמונות ו/או לתכנים ולמידע המוצגים באתר.
האתר ו/או החברה אינם מתחייבים כי השימוש במידע באתר לא יופרע או לא יופסק וכי יתקיים ללא טעויות או יהיה חסין מפני תקלות ונזקים.
האתר רשאי לבחור הצגת המלצות של משתמשים בשירותים המצגים באתר. אין לראות בהמלצות אלו כהמלצות של האתר או החברה אלא חוות דעת של צד שלישי. ידוע למשתמש כי האתר אינו חייב בהצגת כל חוות הדעת, ולא תהיה למשתמש כל טענה כנגד החברה בגין אי הצגת חוות דעת או אי הצגתה במלואה.
החברה אינה אחראית להמלצות ולחוות הדעת המועלות על ידי משתמשים, אמינותן, דיוקן ותוכנן, ואינה אחרית לכל נזק שייגרם למאן דהוא בגין חוות דעת אלו, לרבות בגין הסתמכות על חוות הדעת, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, הפרות קניין רוחני וכיוצ"ב. האחריות לכל אלו הינה של נותן ההמלצה בלבד.
האתר רשאי לבקש כתנאי להצגת המלצה, אישור או הוכחה מהמשתמש לכך כי אכן השתמש בשירותים לגביהם הוא מבקש להציג המלצה.
אין להעלות לאתר המלצות המנוסחות בצורה בוטה, פוגענית, גסה ו/או ומשפילה, ו/או שיש בהן כדי להוות לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יצרים ו/או כל פגיעה אחרת בצד שלישי כלשהו.
החברה רשאית לערוך ולתקן המלצות שהועלו לאתר על ידי משתמש.
הזמנות והתקשרות עם מציע שירות
מספרי הטלפון המופיעים בעמודי הפרסום אינם מספרי הטלפון הישירים של המפרסם, אלא מספרים וירטואליים באמצעותם מופנה המשתמש לבית העסק המפרסם.
לא ניתן לשלוח הודעות טקסט למספרים וירטואליים המוצגים באתר.
מערכת המספרים הוירטואליים מופעלת ומנוהלת על ידי חברת מסקיו טלפוניה בע"מ. האתר רשאי להחליף את החברה המספקת את שירותי הטלפון. אינו אחראית לתקלות במערכת הטלפונים, והוא לא יישא בכל נזק שייגרם למשתמש בגין כך.
הזמנת השירותים ו/או המוצרים נעשית ישירות מול מציע השירות המפרסם ולא באמצעות האתר.
החברה אינה מתחייבת כי מוצרים והשירותים המוצגים באתר יהיו זמינים בכל זמן נתון.
החברה תהיה רשאית לשלוח סקר שביעות רצון ו/או חוות דעת באופן אקראי מעת לעת למשתמשים באמצעות הודעת בביצוע רישום לאתר ו/או במילוי פרטים לצורך קבלת מבצעים מהאתר, ו/או עשיית שימוש במספרי הטלפונים המופיעים באתר, הנך מסכים באופן מפורש לכך שבעלי האתר יפנו אליך בטלפון, לרבות באמצעות מסרונים ו/או במערכת חיוג אוטומטית ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בדואר רגיל ו/או בפקס ו/או בכל אמצעי התקשרות נוספים שנמסרו על-ידך, על מנת לבקש חוות דעת ו/או אימות מידע ו/או לבקש מידע אחר אודות פרטי הנופש או האירוח מתוכננים/רצויים ו/או כדי להציע הצעות הקשורות לנושאי האתר, ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם בעלי האתר ו/או שותפיהם העסקיים, אלא אם סימנת בתיבה המיועדת לכך כי אינך מעוניין בכך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את בעלי האתר למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- hayokra@hayokra.co.il או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.
לחברה אין כל אחריות לתנאי ההתקשרות בין המשתמש למציע השירות.
ההתקשרות עם מציע השירות תיעשה בהתאם להסכמת המשתמש ומציע השירות לתנאי ההתקשרות, מחירים, תנאי ביטול של מציע השירות. על המשתמש לוודא ולבדוק עם מציע השירות טרם רכישת השירות מהם תנאי השירות, מהן המחירים ומהם תנאי ביטול ההזמנה.
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אשר עשוי להשתנות מעת לעת.
האחריות לטיב ואיכות השירות ואיכותו הינה של מציע השירות בלבד.
המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שלחברה אין כל שליטה על איכות וטיב השירות ו/או המוצרים המפורסמים באתר ו/או לכל נזק שיגרם למשתמש בגין השימוש בשירותים המוצגים באתר, וכי האחריות לכך הינה של מציע השירות בלבד, והוא מסכים כי אין לחברה כל אחריות לטיב ו/או איכות המוצרים והשירותים ו/או לכל נזק שיגרם למשתמש בגין השימוש בשירותים המוצגים באתר.
המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי ממנהליה ונציגיה בנוגע לאיכות ו/או לטיב השירות ו/או המוצרים המוצגים באתר ו/או בגין כל נזק שיגרם לו בגין השימוש בהם.
מערכת הזדמנויות "מצא לי וילה"
שירות "מצא לי וילה" מאפשר קבלת הצעות באמצעות דוא"ל, טלפון, הודעות טקסט.
קבלת השירות מותנית ברישום ובהעברת פרטים אודות המשתמש, לרבות דרכי ההתקשרות. את הרישום ניתן לבצע באמצעות עמוד באתר או בשיחת טלפון.
הרישום לשירות ניתן לביטול בכל עת.
עם הרישום לשירות "מצא לי וילה" מסכים המשתמש לקבל חומר פרסומי והצעות מהאתר ו/או ישירות ממציע השירות.
למשתמש בשירות "מצא לי וילה" לא תהיה כל טענה כלפי האתר ו/או החברה בגין קבלת הודעות ו/או שיחות מהאתר ו/או מציע השירות.
הגבלת השימוש באתר למטרות אישיות וחוקיות בלבד
אתר זה מיועד לשימוש אישי בלבד וחל כל איסור לעשות באתר ו/או בתכנים המפורסמים בו שימוש פומבי ו/או שימוש מסחרי כלשהו. אין לבצע שינויים, להעתיק, לשדר, להפיץ, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בפרטי המידע, מאגר הנתונים, רשימות, התוכנה, הצילומים, השירותים והמוצרים המוצגים ו/או נלקחו מאתר זה.
כתנאי לשימוש באתר זה, מתחייב המשתמש שלא לעשות באתר זה ובתכניו שימוש למטרות אסורות ובלתי חוקיות. על בעלי האתר ומפעיליו לא תוטל כל חבות ואחריות למעשים בלתי חוקיים של המשתמשים.
אין לפרסם באתר זה מודעות או מידע מסחרי וכן להציג באתר מוצרים וסימנים מסחריים, או קישורים לאתרים ולדפים אחרים אלא הסכמת האתר לכך מראש ובכתב.
האתר ו/או החברה אינם נושאים באחריות לתוכן של פרסומת מסחרית. בעלי האתר והחברה ו/או מנהליה אינם בודקים את תוכן הפרסומים והמידע המסחרי ואת אמיתות הפרסום והאחריות על האמור בו מוטלת על המפרסם עצמו. האתר רשאי להסיר, לבטל, למחוק או למנוע כל פרסום מסחרי בהתאם לשיקול דעתה של החברה.
להסרת ספק, אין לראות פרסומות ו/או מודעות מסחריות המוצגות באתר המלצה מטעם האתר ו/או החברה לרכוש שירות או מוצר כלשהו. התקשרויות ו/או עסקאות בין המשתמש לבין מציע השירות ו/או המפרסם לא תחייבנה את האתר בחבות ובאחריות כלשהן.
קניין רוחני והשימוש במידע ובתכנים שבאתר
כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתוכנות, בקוד המקור, בעיצוב האתר, ובתכנים שבו, הינם של החברה ובבעלותה.
השמות "וילות היוקרה", "היוקרה", "hayokra" והסמלים הנושאים שמות אלו הינם סימניה המסחריים של החברה בקשר לשירותים הניתנים באתר.
שמות הוילות, השירותים והמוצרים הינם סימניהם המסחריים של מציעי השירותים.
חל כל איסור לעשות שימוש בסימני המסחר המוצגים באתר, וכן במידע כלשהו המצוי באתר, ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע, תמונה ו/או טקסט ו/או סרטון כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ובכלל זאת במחירי המוצרים, רשימת השירותים ומצעי השירות, המלצות, ו/או בכל נתון המצוי באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה ו/או הנהלת האתר מראש ובכתב.
אין להעלות לאתר תכנים שיש בהם כדי להוות הוצאת דיבה ולשון הרע, השמצות, ו/או תכנים שהינם בעלי אופי מיני ו/או פוגעני ו/או מהוים מטרד ו/או פוגעים בזכויות יוצרים או בזכויות קניין אחרות.
פרטיות
בעלי האתר ומפעיליו מכבדים את פרטיות המשתמשים. ניתן לעיין בכל עת במדיניות פרטיות מעודכנת, כפי שהיא מוצגת באתר, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם תנאי שימוש זה.
מקום השיפוט
כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או משתמש ו/או מזמין ו/או נמען ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לאתר ו/או למוצרים שהוזמנו באמצעות האתר ו/או בקשר למידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בתל-אביב- יפו ולהם בלבד.