מדיניות פרטיות באתר וילות היוקרה

15 nov 2015
הרשמה לשירותים
עבור חלק מהשירותים המוצעים במסגרת האתר נדרשת הרשמה של המשתמשים לקוחות האתר. לצורך ההרשמה, על המשתמש למסור את כתובת הדואר האלקטרוני שלו ולבחור שם משתמש. על המשתמש לשמור על שם המשתמש והסיסמא שיקבל בסודיות. על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים בלבד. אי מסירת הנתונים הנדרשים בשדות אשר חובה למלאם תמנע גישה לשירותים הדורשים רישום.
מאגר המידע
הנתונים והמידע שימסור המשתמש יישמרו במאגר המידע המנוהל באתר. השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר מצריך מסירת פרטים ונתונים. בהתאם לחוק, המשתמש אינו מחויב למסור פרטים ומידע. במאגר המידע ייתכן ויאגרו נתונים אודות מוצרים ושירותים שרכש/מכר המשתמש או שהתכוון לרכוש/למכור, הדרך בה נוהג המשתמש להשתמש באתר ובקישורים השונים, מאמרים, פרסומות וכל מידע שעיין בהם המשתמש, וכל מידע אחר שיימסר על ידי המשתמש. האתר יעשה שימוש כדין במידע שיאגור ואך ורק בהתאם למדיניות פרטיות זו ולמטרות שלהלן:
  1. שיפור ושינוי השירות והתוכן המוצעים באתר על בסיס נתונים אודות התנהגות המשתמשים באתר, בהתאם לציפיותיהם ומבלי לזהות את המשתמשים;
  2. לאפשר למשתמש לעשות שימוש יעיל ונוח בשירותים המוצעים באתר;
  3. שיפור עיצוב האתר ויצירת אזורים אישיים בהתאם לנוחות המשתמשים;
  4. התאמת הנושאים והתכנים המפורסמים באתר בהתאם לשימוש ודרישות המשתמשים;
  5. התאמת מידע מסחרי ופרסומות לפי צרכי המשתמשים;
  6. ליצירת קשר עם המשתמשים ולשם העברת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
שליחת עדכונים ומידע פרסומי
במידה והמשתמש נתן הסכמתו לכך, רשאי האתר לשלוח אליו הודעות בדואר אלקטרוני ולעדכנו בדבר שירותים חדשים, מוצרים, תכנים ומידע שיווקי, בין אם מקור המידע הינו האתר עצמו ובין אם מפרסמים אחרים. האתר לא יעביר את פרטי המשתמש לגורמים אחרים אם לא ניתנה לכך הסכמת המשתמש. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו זו ולהפסיק את שליחת הודעות הדואר האלקטרוני אליו בכל שלב ובכל עת.
העברת מידע לצדדים שלישיים
האתר לא יעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של המשתמשים ומידע הנוגע לפעילותם באתר, למעט במקרים הבאים:
  1. בכל מקרה של הליכים משפטיים, תביעה או מחלוקת בין המשתמש לאתר או בין האתר לצד שלישי;
  2. במקרים בהם מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים;
  3. במקרה בו יידרש האתר, בצו שיפוטי או אחר, למסור פרטים אודות המשתמשים;
  4. במקרה בו משתמש יפר את תנאי השימוש באתר או יבצע פעולות אסורות על פי דין.
בכל מקרה בו האתר יתמזג עם גורמים אחרים, ימכור את פעילות האתר, ישנה את הבעלות בו או יעביר את הפעילות לגורם אחר רשאי האתר להעביר את המידע שאגר אודות המשתמשים וכל חומר אחר שבידו לאותו גורם ובלבד שגורם זה יהיה כפוף לתנאי השימוש ויהיה מחויב להם כלפי המשתמשים.
Cookies ("עוגיות")
Cookies הינם קבצי טקסט אשר יוצר הדפדפן לבקשת שרת האתר תוך אכסונם בדיסק הקשיח של המשתמש. אתר זה עושה שימוש ב Cookies על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר לצורך התאמתו להעדפות האישיות של המשתמשים וכדי למנוע מהמשתמשים להזין מחדש פרטים בעת מילוי טפסים. כמו כן האתר עושה שימוש בקבצי Cookies על מנת לאפשר ביצוע פעולות שיווק והצגת פרסומים בפני המשתמש מטעם האתר באמצעות צדדים שלישיים ובאתרי צדדים שלישיים. במידה והמשתמש אינו מעוניין בקבלת Cookies, ניתן למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן המשתמש. כן ניתן למחוק Cookies שנשמרו במחשב המשתמש. לביצוע פעולות אלה יש להיעזר במידע העזרה שניתן במסגרת דפדפן האינטרנט. מחיקת Cookies או הפסקת קבלתם עלולים למנוע גישה לדפים ולשירותים מסוימים.
אבטחת מידע
אתר זה מפעיל נהלים ושיטות לאבטחת המידע הנאגר במטרה להגביל חדירה לא רצויה למחשב האתר. פעולות אלה אינן מספקות הגנה מלאה ועל-כן, מפעילי האתר אינם מתחייבים כי המידע והשירותים הניתנים על ידם יהיו מוגנים באופן מוחלט מפני חדירה לא רצויה ולא מורשית למאגר המידע.
שינויים במדיניות הפרטיות
בעלי ומפעילי האתר רשאים לשנות בהתאם לנדרש ומעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בנוגע להוראות השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, יפרסם על האתר הודעה בעמוד הבית.
פרטים ליצירת קשר
ניתן ליצור קשר עם מערכת האתר דרך עמוד צור קשר.